čtvrtek 12. června 2008

Vo kapánek chytřejší...

Ve své snaze proniknout do tajů Eurokódů jsem zajásal, když jsem v jednom nejmenovaném časopisu objevil článek "Současný stav v oblasti navrhování betonových a ocelových konstrukcí". Na sedmi stranách autoři shrnuli současný legislativní stav, doprovodili jej přehledy Eurokódů - docela slušný přehled.
V článku byl odkaz na internetovou podporu Access Steel, která je dokonce přeložena do češtiny a má "umožnit projektantům rychlou orientaci v problematice". Mnou hledané technické informace jsem tam sice nenašel, zato jsem se ze "Všeobecných podmínek" dozvěděl, že:
Materiály byly připraveny s největší pečlivostí a podle posledních dostupných informací. Ti, kteří Stránku připravili, a nikdo ze sponzorů nenesou žádnou odpovědnost za případné chyby ...
Poté jsem byl nezištně informován o tom, že:
Co se změní při návrhu podle Eurokódů?
Eurokódy jsou navrženy tak, aby zmenšily nároky na návrh a přinesly informace, které jsou potřeba pro návrh.
Byly psány tak, aby mohly být na základě jejich modelů nezávisle připraveny návrhové pomůcky.
Skutečně cenný zdroj informací. A já již několik měsíců tápu a marně se pídím po někom, kdo by mně mohl říct, jak se to, ksakru, má vlastně dělat, když pro mechanicky kotvené systémy střech ve všech u nás používaných kombinacích je vydáno tak málo ETA a v našich podmínkách jsou z důvodu nedostupnosti materiálů nepoužitelné.

Největší bomba ale souvisí s kapitolou "Oznámení" na konci článku. Je tam uvedeno, že
"tento příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM..., podpořen z Evropského strukturálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hlavního města Prahy...
Je zajisté chvályhodné, když má Praha snahu podpořit úroveň našich technických znalostí, řekl jsem si, a jal se hledat další údaje o tomto bohulibém kroku.
Na této adrese jsem se přesvědčil o své naivitě:
Popis projektu
Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogů kateder stavební fakulty ČVUT v Praze... Cílem je doplnění poznatků pedagogů tak, aby se zvýšila jejich dbornost... Lektory budou významní odborníci, kteří se pravidelně zúčastňují jednání CEN na evropské úrovni. Protože jsou pracovníky týchž kateder, celý projekt vyžaduje speciální metodiku...
Drobná poznámka na závěr: Rozpočet na to, aby se pracovníci stejných kateder stavební fakulty ČVUT vůbec domluvili, je 6.194.000 Kč.

Co na to pedagogové např. z Brna a Ostravy? A co odborná veřejnost? Asi si budeme ještě počkat...

Holt někteří jsou vo kapánek chytřejší ...

pondělí 2. června 2008

Kotevní plán podle ČSN nebo DIN ?

Pořád ještě hodně dodavatelů střešních kotev nebo celých střešních systémů předává zákazníkům "kotevní plán", zpracovaný podle DIN nebo jiné zahraniční normy. Dokonce jsem měl několikrát v ruce i dokument v angličtině nebo němčině.

O závaznosti norem se popsalo hory papírů a web je různými pořád dokola omílanými nicneříkajícími úvahami také slušně (a neúčelně) zahlcen. Konečného, jasného a jednoznačného stanoviska se asi hned tak nedočkáme - zkusme tedy zapojit zdravý rozum:

Základní právní normou, platnou a závaznou pro stavebnictví je zák.č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), jenž se provádí mj. i prostřednictvím Vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 137/98 Sb., v níž se praví:

ČÁST DRUHÁ OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB
§15 Základní požadavky
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
a) mechanická odolnost a stabilita,
b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek 29) a životního prostředí,
d) ochrana proti hluku, 29), 8)
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a ochrana tepla.

2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.

 

§16 Mechanická odolnost a stabilita
(1) Stavba i její změna musí být navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části
nebo přilehlé stavby,...

V základní střechařské normě ČSN 73 1901 najdeme tento článek:

5.3.1.5 Povlaková krytina musí být zajištěna proti stržení větrem, a to lepením, kotvením nebo stabilizační vrstvou. POZNÁMKY 1 Hodnoty sání i tlaku větru stanoví ČSN 73 0035.

Poznámka: "Nová" ČSN EN 1991-1-4 (Eurokód) má také číslo 73 0035 !!

Závěr by snad měl být nasnadě...

neděle 1. června 2008

Ať žije Brusel !

Před nějakými 10-12 lety jsme byli na dovolené v Chorvatsku. Krásnou malou plážičku jsme sdíleli se skupinkou Němců - starší manželský pár (dědeček, babička), jejich syn s manželkou a dvěma dětmi. Pán se zjevně nudil a po několika dnech se se mnou pustil do hovoru. Vypadlo z něj, že je německýcm zmocněncem v nějaké normotvorné skupině při Evropské komisi a začal mně dopodrobna líčit, jak to tam chodí.

"Komise se má scházet tak 2-3x do roka. Tam má předvést výsledky své práce a vyfasovat nové úkoly. Protože se ale mají tvořit normy pro celé společenství, pochopitelně to naráží na fakt, že každý stát má jiné požadavky a zvyklosti, jejichž řešení si vyžaduje další výjezdní zasedání v tom kterém státě - a o to jde. Diety jsou slušné, podívám se do světa ... a máme aspoň důvod s prací moc nespěchat, protože objektivní potíže nelze řešit tak snadno... Takže na oficiálním zasedání se předloží další návrh znění, potom zase další... Doprovodí se to trošku komplikovanějšími formulacemi a spoustou odkazů na jiné dokumenty, abychom se mohli účastnit jednání i dalších expertních skupin a pro pochopení dokumentu byly nutná naše další spolupráce..."

Tehdy jsem to bral jenom jako neuvěřitelný doklad úřednické arogance a nepochopitelně socialistického přístupu. Kde bych si pomyslel, že nás to také čeká !

Zkuste si "počíst" v nových Eurokódech ...