pátek 29. ledna 2016

Jak se dá rychle a snadno poznat nedůvěryhodný kotevní plán?

S touto otázkou se potkávám pořád častěji - prakticky po každé své přednášce.
Vždy reaguji nejprve tím, že opakovaně upozorňuji na zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon):
§ 159 Projektová činnost ve výstavbě
(2) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
Kotevní plán je (nebo by alespoň měl být) součástí výrobní - dodavatelské dokumentace. Zoufale málo zpracovatelů kotevních plánů si k vlastní škodě uvědomuje, že má za vyhotovené dílo svůj díl zodpovědnosti. Případné odvolání se na "předběžnost" nebo "nezávaznost" kotevního plánu, ani když je to tam výslovně uvedeno (pokud možno maličkým písmem někde skrytě), v budoucím sporu nepomůže.
Prvním a nejsnáze rozeznatelným příznakem nedobře zpracovaného kotevního plánu, který není radno v žádném případě používat pro realizaci, je to, že není kontrolovatelný.
Je to někdy v části výpočtu zatížení větrem, téměř vždy však v části stanovení hodnoty dovoleného namáhání kotevního systému (Wadm). Pokud zpracovatel neuvede bez náležitého zdůvodnění ověřitelný zdroj, podle nějž stanovil hodnotu Wadm, nelze výpočet zkontrolovat a neodpovídá tak závaznému požadavku stavebního zákona.
Tato situace je pravidlem u komerčních programů, většinou zahraniční provenience, kde se tyto hodnoty čerpají z vnitřní (nebo na placeném serveru umístěné) databáze. Použité hodnoty přitom někdy přímo odporují normám systému Eurokódů. Tyto programy jsou většinou opravdu drahé a mnohdy se divím, jak velké prostředky jsou některé firmy v touze po "světovosti" a "odbornosti" ochotny obětovat, aniž by měly jistotu, že jim to opravdu něco prospěšného přinese. Obsluha takového programu vyžaduje také odpovídající odbornost a, upřímně řečeno, určitá část obsluhujícího personálu na to prostě nemá potřebné znalosti. To se pozná i z toho, jaké vstupy zadává: špatnou větrnou oblast nebo kategorii terénu, nesprávnou výšku střechy. Časté je zadání takové kombinace hydroizolace a kotev, která je podle technické dokumentace prvků sestavy nepřípustná. A draze zaplacený program na to pochopitelně neupozorní, zákazník je (nevědomky) uveden v omyl...
Jsou firmy, které opakovaně nemohou předat střechy bez zodpovědně a průhledně zpracovaného kotevního plánu a žádají následně o pomoc. Prostě to nejprve zkoušejí, jestli to zase projde jen tak. Je mně smutno, když musím zkonstatovat, že střecha provedená podle "kotevního plánu" (většinou poskytnutému zdarma) je poddimenzována nebo naopak navržena zoufale neekonomicky (podle teorie zpracovatele a většinou i dodavatele - čím víc kotev prodám, tím větší zisk). Bohužel je mně smutno až moc často...
Chytrému napověz, hloupého kopni. Komu není rady, tomu není pomoci. Chybu může udělat každý, tu samou chybu ale udělá jenom blbec.
Je lepší se zeptat a mít jistotu, že jsem dostal to, co jsem očekával a za co mohu ručit. V případě sporu se velmi těžko dokazuje, kdo udělal chybu a navíc to stojí spoustu peněz. Zahraničního autora softwaru asi těžko přiměju k náhradě škody (předimenzované kotvení je způsobenou škodou !).
Doporučeníhodné je nechat si alespoň občas zkontrolovat výsledky kalkulace (hlavně u neobvyklých kombinací) a po konstatování nesouladu s normami a zákony požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň slevu.