úterý 29. října 2013

ČSN 73 1901 na "dobré" cestě?

Konec léta byl horký - hlavně v oblasti tvorby norem. Byla ukončena spolupráce ÚNMZ s Centrem technické normalizace při Atelieru DEK (CTN DEK) a přípravou změny 2 základní střechařské normy ČSN 73 1901 Navrhování střech byla pověřena Asociace výrobců minerálních izolací (AVMI).
Tento fakt byl zveřejněn krátkým oznámením na stránkách CTN DEK spolu s vysvětlujícím dopisem doc. Kutnara komisi TNK 65, do jejíž kompetence tato norma patří.
Takřka současně s tím byl uveřejněn v publikaci DEKTIME 2013/03 článek Ing. Plecháče (skupina DEK), kde se kromě základního vysvětlení rozdílů mezi materiálovými (výrobkovými) a návrhovými normami (mimochodem velmi doporučuji si přečíst) v noticce také dozvíme o změně zpracovatele této normy, bohužel bez dalšího vysvětlení.
Doplnění těchto informací se snaží poskytnout i článek v Materiálech pro stavbu č.7/2013 s názvem ČSN 73 1901 "snad" na dobré cestě). Vyznění článku bohužel trošku zaostává za jeho pochopitelností - mnoho obvinění směrem k bývalému zpracovateli alé také bez konkrétních údajů. Jedna věc je snad přece jen hodna pozornosti - nově vytvořený pojem dekcentralizace českého stavebnictví. Asi není dopisem deklarovaná "jednoznačná podpora" firmy DEK a.s. tak úplně pravda.

Co z těchto materiálů pro "zbytek" odborné veřejnosti vyplývá?
Zdá se, a některá uveřejněná fakta tomu odpovídají, že podstata sporu tkví ve stále se zvyšující "nespokojeností" skupiny kolem šikmých střech. Vždyť iniciátory narůstajících sporů jsou podle dopisu zástupci firem "TONDACH, BRAMAC, KM BETA, JUTA, DÖRKEN a později AVMI".
Škoda, že v době, kdy se poměrně velmi významně přepracovávala předmětná norma (tj. v roce 2010), nebyly vyslyšeny hlasy některých členů TNK 65 a připomínkujících osob na rozdělení normy na dvě části nebo tvorbu dvou samostatných (pod)norem - zvlášť pro ploché a šikmé střechy... Určitě by se situace takto nevyostřila.
Zdá se, že jako vždy jde až v první řadě o peníze. Ne snad jenom o státní prostředky, věnované na tvorbu norem - spíše jde o čistě komerční zájem vlivových skupin výrobců a dodavatelů, a to bez ohledu na jejich příslušnost k některému z vytvořivších se táborů. Teď už jenom zbývá přizpůsobit složení TNK k obrazu zvítězivší strany a bude to.
Měl jsem tu "čest" se s návrhem Z2 seznámit a také se k němu vyjádřit. Poté, co jsem dostal její návrh, jsem byl opravdu zděšen. Některá velmi důležitá ustanovení, týkající se mj. i problematiky kotvení byla z nepochopitelných (a nevysvětlených) důvodů vypuštěna. Přibyly naopak spousty článků, popisujících jevy k čemu může ve střeše dojít, nepodávají však žádný návod, jak tomu čelit, zbytečné (i vícenásobné a opakující se) definice a citace z právních předpisů, které opravdu není nutno opakovat v normě, která má menší právní závaznost. Bylo by to vhodné tak maximálně do středoškolské učebnice nebo příručky, ale co s tím v normě? Žádné stanovení kritérií, referenční úrovně, žádná ochrana spotřebitele ... (viz K čemu slouží technické normy - ÚNMZ).

Podle autora článku v Materiálech pro stavbu:
"Hlavním cílem změny Z2 je, aby projektantům a zhotovitelům nabídla nekomplikované návrhy a řešení zajišťující maximální spolehlivost. Jinými slovy, aby se podle ní dalo pracovat... její ryze technické a praktické pojetí..."
Skutečnost je ale z mého pohledu nezávislého projektanta úplně opačná a nebyl jsem zřejmě sám.
Uvádím některé z komentářů odborníků, kteří se připomínkování zúčastnili:
(Poznámka: Mnohé z nich osobně znám a rozhodně je nelze zařadit mezi dekcentralizátory)
"Některé úpravy normy jsou nebezpečné z pohledu navrhování funkčních konstrukcí střech. Z2 zhoršuje pozici koncového uživatele a neeliminuje známé příčiny vad střech."
"Celková koncepce zapracování změn je velmi nešťastná, text je nepřehledný, na řadě míst dochází k přesunu textu bez obsahové změny po technické stránce."
"Změny výrazně snižují ochranu spotřebitelů"
"Text Z2 je nejasný, mnohdy nejednoznačně vykládatelný, text bude prakticky nepoužitelný, protože mantinely, které byly nastaveny v  původním textu,  ruší nebo pozměňuje. Text zásadně vynechává části, které přispívají ke kvalitě výsledného stavebního díla."
"Do názvosloví je vnesen zmatek, nevhodně jsou odstraněny jak důležité informace, tak i obecné rady, zkušenosti z praxe nebo upozornění směřovaná projektantům. Jen malá část navržených změn je přínosná. Většinou se jedná o zbytečné přeformulování myšlenek nebo naopak navržené zásahy snižují věcnost a užitnou hodnotu normy."

Nelze než souhlasit  s požadavkem na obnovení dialogu o této zásadní normě, ale pokud možno pod veřejnou kontrolou. Úplné odstřižení zpracovatelů a garantů normy od komerčních skupin asi nebude možné, snahou ÚNMZ by ale mělo být, aby alespoň návrhové normy byly těchto nežádoucích vlivů maximální možnou měrou ušetřeny.

Bez pomoci a soustředěného tlaku nezávislé odborné veřejnosti to ale nepůjde. Braňme se!